Office & Faculty

  • Office & Faculty

Minister:            Wang  Wei    23498721     85358145     wangv#nankai.edu.cn

Vice Minister:     Liu    Lixin    23508145     85358145     liulx#nankai.edu.cn             

  

Education & Publicity Office:

Cui     Yu         23500115    85358946  cuiyu#nankai.edu.cn

Wang  Li          23500115    85358946    wangliowen#163.com

 

Affairs & Management Office

Liu  Xiaoyin      23508946    85358946   xiaoyin#nankai.edu.cn